REGULAMIN MAŁY JULEK RUN 300/600M

Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Biomaszyna. Partner Strategiczny – IPN Oddział Szczecin.

Biegi rozegrane zostaną z podziałem na grupy wiekowe i płeć. Odpowiednio:

Dystans 300 metrów roczniki: 2013 i młodsi, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008.

Dystans 600 metrów roczniki: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003.

Zgłoszenia do biegów dziecięcych i młodzieżowych odbywać się będą przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie w zakładce MAŁY JULEK RUN.  Termin zgłaszania uczestników upływa w dniu 9.04.2018 (do godz. 23.59) lub do wyczerpania miejsc (200 młodych zawodników).

 Zgłoszenie bez opłaty startowej pozostaje niezarejestrowane.

W dniu zawodów istnieje ryzyko odmowy zgłoszenia do biegu. Ewentualne zgłoszenie wiąże się z brakiem gwarancji otrzymania pakietu startowego.

Opłata startowa za bieg wynosi 20PLN płatna poprzez płatności elektroniczne. Organizator nie zwraca opłaty startowej.

Każde dziecko otrzyma nr startowy.

Biegi dziecięce odbędą się  15 kwietnia (niedziela) 2018, start i meta w kompleksie sportowo-leśnym KSP JPII (ul. Skalista 24, Szczecin).

Godz. 9.00-9.50 weryfikacja zawodników na podstawie dokumentu tożsamości.

Początek biegów godzina 10.00.

Każdy uczestnik zgłoszony w terminie otrzyma pamiątkowy medal. Odbiór nagród tylko w dniu zawodów.

W momencie weryfikacji – odbioru numeru startowego oraz podczas biegu obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa. W momencie odbioru nr startowego rodzic/opiekun prawny przekazuje podpisane oświadczenie. Bez przekazania oświadczenia uczestnictwo w biegu nie będzie możliwe. Wzór oświadczenia można pobrać na dole strony.

Przy linii startowej będzie wydzielona strefa dla zawodników, do której rodzice i kibice nie mają wstępu.

Dopuszcza się bieg obok dziecka tylko w najmłodszej grupie (roczniki 2013 i młodsze). Wspólny bieg rodzica z dzieckiem winien przebiegać w formule motywującej zachęty, przy jednoczesnej fizycznej separacji. Przypadki naruszenia tej zasady mogą zakończyć się dyskwalifikacją uczestnika. Start pary dziecko rodzic, powinien odbywać się z drugiej linii zawodników. Rodzic nie może blokować uczestnika biegnącego samodzielnie. 

Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.

Kolejność biegów zostanie podana w terminie do 12.04.2018 na stronie internetowej biegu.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, wypowiedzi uczestników do celów marketingowych.

Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

U W A G A !!! Uczestnicy Biegu biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników Biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.